Lugar de la noticia: 
Palma de Mallorca

PRESENTACIÓ MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LES 2 ÚNIQUES EMPRESES D’INSERCIÓ DE BALEARS: DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS A MALLORCA I TRACTAMENT INTEGRAL DE RESIDUS VOLUMINOSOS DE MENORCA SLU

 Avui hem presentat les memòries de les dues úniques empreses d’inserció de Balears, societats mercantils o societats cooperatives legalment constituïdes, que tenen com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, proporcionant-los un treball remunerat, la formació i l’acompanyament necessaris per a facilitar el seu accés al món laboral ordinari.

Palma, 4 d’abril de 2017

A l’acte hi han participat la Directora General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro; el President de la Fundació Deixalles, José Falcó; la representant de REAS, Liliana Deamicis; Rodrigo Carreño, gerent de TIV Menorca; i Maria Jaume, gerent de Deixalles Serveis Ambientals.

A les Illes Balears actualment només hi ha dues empreses inserció:

DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, SL, EI, és una empresa d’inserció constituïda en maig de 2011, promoguda per la Fundació Deixalles, que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector de residus i espais naturals; i activitats de neteja i manteniment d’edificis.

La fundació Deixalles és la entitat promotora.

TIV Menorca SLU, és una empresa d’inserció, promoguda i propietat de Càritas Diocesana de Menorca, creada l’any 2009 per a gestionar la planta de tractament de residus voluminosos de Menorca.

Les empreses d’inserció són una eina fonamental per preparar a les persones per a que aquestes passin de ser perceptores d’ajuts a ser generadores de riquesa.

En el 2016 s’han realitzat visites institucionals a les administracions locals, Consell de Mallorca i Govern Balear, amb l’objectiu de difondre el model d’empresa d’inserció i la validesa d’aquest model per a la inserció de persones en risc d’exclusió social.

Arrel de les visites institucionals realitzades i l’esforç realitzat els anys anteriors, a finals de 2015 i al 2016 es van publicar els següents acords:

-      Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 pel qual s’aprova fixar el percentatge mínim del 3 % de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes als centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció i als programes d’ocupació protegida  (BOIB Núm. 184, 19 de desembre de 2015)

-      Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental (BOIB Núm. 54 del 30 d'abril de 2016)

-      PROPOSICIONS NO DE LLEI: RGE núm. 2155/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a empreses d’inserció el dia 26 de maig de 2016

-      Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 15 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per al foment de l’economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció

-      Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 27 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5 C) Programa III. Persones en situació d’exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l’aprenentatge de persones en situació d’exclusió social, per part d’empreses d’inserció.

Deixalles Serveis Ambientals EI SL i TIV Menorca SLU estan treballant per a constituir l’Associació Balear d’Empreses d’Inserció, de manera de formalitzar el treball coordinat que desenvolupen les empreses d’inserció a les Illes Balears i en l’àmbit estatal, a través de FAEDEI (Federació d’Associacions Espanyoles d’Empreses d’Inserció).

 

DIFICULTATS que hem detectat:

-      Desconeixement de les administracions públiques del model d’empresa inserció i dels beneficis socials que aporta.

-      Desconeixement per part de l’administració de les seves competències i obligacions respecte al procediment de contractació i seguiment dels treballadors d’inserció (acreditació de la situació d’exclusió, participació en l’elaboració de l’itinerari individual d’inserció,...).

-      Assumir els sobrecostos derivats dels processos d’inserció, com són els costos d’acompanyament i la manca de productivitat, entre d’altres.

-      Dificultat per compaginar degudament el pla de formació i d’acompanyament social amb l’activitat productiva de l’empresa.

 

QUE VOLEM I NECESSITEM

-      Dotar  a les empreses d’inserció segons la darrera convocatòria, de concedir ajudes públiques per al foment de las empreses d’inserció, BOIB nº78, 28/05/2011.

-      Actualització i adaptació del Decret 60/2003 de 13 de juny a la realitat existent.

-      Suport en la formació i informació de les responsabilitats i obligacions contemplades en la llei dels serveis social i/o serveis específics. 

-      Desenvolupar les línies d’ajudes públiques per a que es puguin materialitzar les mesures de foment per a la inserció sociolaboral, establertes en l’article 14 del Decret 60/2003, de 13 de juny i en l’article 16 de Promoció d’empreses d’inserció de la llei 44/2007, de 13 de desembre, com:

-      Desenvolupar  un pla d’acció i/o sensibilització a la pròpia administració pública sobre la disposició addicional única del decret 60/2003, de 13 de juny: “  Disposición adicional única Cláusulas sociales”

-      Incloure  accions en les Ris i plans europeus en relació a les empreses inserció.

-      Conscienciar a l’administració pública de la nova Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social. BOE núm.211 , de 10 de setembre.

-      Que les administracions donin preferència a projectes realitzats per empreses inserció i/o a empreses que contracten serveis a les empreses d’inserció (clàusules socials i/o reserva de mercat).

-      Treure licitacions diferenciades per CEO i empreses d’inserció

 

CONTACTE

Fundació Deixalles

Maria Jaume. Deixalles Serveis Ambientals. Tel. 678 405 558

José Luis Blasco. Dept. Comunicació. Tel. 678 410 049

AdjuntoTamaño
memo DSA 2016.pdf2.02 MB
memo TIV 2016.pdf293.72 KB